Barnefordeling

Barnefordeling


Et samlivsbrudd kan medføre en helt ny hverdag for de fleste, og særlig for de minste. Hvor skal barna bo? Hvor mye skal de være sammen med den andre forelderen? Skal foreldrene ha felles foreldreansvar? Hvordan deles de nye reiseutgiftene for å gjennomføre samvær?

Individuelle vurderinger: hver sak om barn er unik


Ofte vil det ha en stor egenverdi for barna at foreldrene kan bli enige om slike spørsmål i fellesskap etter et samlivsbrudd. Imidlertid er det ofte vonde følelser, dårlige erfaringer og et vanskelig samarbeidsklima mellom foreldrene som medfører vansker. Ingen ønsker å komme "tapende" ut av konflikten, begge ønsker mest mulig tid med barna og begge har ofte bekymringer knyttet til den andre forelderens omsorgsevne.


Som advokat har vi en lovpålagt plikt i saker etter barneloven til å søke minnelige løsninger. Jeg vil derfor alltid innta en konfliktdempende fremgangmåte og søke løsninger som etter forholdende er gunstig for begge foreldre og ikke minst barna!


Det presiseres her at ingen saker om barn er like - alle må vurderes konkret.Foreldre etter samlivsbrudd: hvordan navigere i den nye hverdagen


Foreldreansvar

Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Når barnet blir eldre skal foreldrene legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet.


Alle barn som blir født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen.


En særlig praktisk side av foreldreansvaret, er retten til informasjon om barnet fra barnehage, skole etc.


Fast Bosted

Fast bosted handler om hvem av foreldrene barna bor fast hos. Foreldrene kan enten avtale at barnet skal ha fast bosted hos begge (delt fast bosted) eller hos én av dem. Å være bostedsforelder innebærer dessuten myndighet til å fatte visse beslutninger, som barnehage, fritidsaktiviteter, flytting innenlands mm.

Delt fast bosted krever normalt at foreldrene samarbeider godt.

I saker som går for retten, er normalt konfliktnivået høyt og samarbeidsforutsetningene dårlige. Det er derfor vanlig at retten fastsetter fast bosted hos den ene, og samvær med den andre.


Samvær

Barnet har rett til å være sammen med begge sine foreldre. Det er samtidig ansett å være barnets beste å ha best mulig kontakt med begge foreldrene etter et samlivsbrudd. Derfor vektlegges også hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt ved vurderingen av hvor det er barnets beste at det skal bo fast.

Dersom en av foreldrene eksempelvisforhindrer samvær mellom den andre forelderen og barnet, kan det bli brukt mot vedkommende ved vurderingen av hvor det er barnets beste at barnet skal bo fast. Det er derfor positivt å være den forelderen som tilrettelegger for at barnet skal ha god kontakt med den andre forelderen.Barnefordelingssaker


Saker etter barneloven kan etter en behovsvurdering dekkes av det offentlige.  Les mer om fri retthjelp her.


Slike saker er ofte krevende for begge parter og barna som blir satt i midten. Det kan derfor være lurt å oppsøke advokat tidlig i prosessen, slik at man forhåpentligvis tidlig kan få på plass en tidlig løsning og unngå en langvarig og belastende rettslig prosess.