Strafferett / forsvarer

Strafferett


Er du mistenkt, siktet eller tiltalt for ett eller flere straffbare forhold?

Da bør du vite at du i straffeforfølgingen har rett til å la deg bistå av en forsvarer av fritt valg, på ethvert trinn av saken.

Forsvarerens rolle og taushetsplikt


Forsvarerens rolle er å ivareta klientens interesser og har full taushetsplikt om alt han får vite av klienten. Det anses av grunnleggende betydning at du som klient føler deg fortrolig med å opplyse advokaten om alt som kan være relevant for saken.


Som et utgangspunkt må man selv dekke utgiftene til forsvarer i etterforskningens innledende fase, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. I sakens innledende fase vil bistand gjerne være i form av å bli med under politiavhør, korrespondere med politiet, begjære etterforskningsskritt, begjære dokumentinnsyn mm.


Med noen unntak, betaler staten forsvareren i forbindelse med rettssaken.