Kontraktsrett

Kontraktsrett


Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte kontrakter (avtaler). I kontraktsretten forholder man seg således til en ferdig fortolket bindende avtale, mens den forutgående fortolkingen av kontrakten og spørsmålet om avtalen er gyldig inngått, og eventuelt bør gis virkning etter sitt innhold, hører inn under avtaleretten.

Misligsholdsbeføyelser og regeler i kontraktsretten


Kontraktsretten omfatter også regler for forhold som foreligger før og under selve kontraktsslutningen (den prekontraktuelle fase), eksempelvis ansvar for opplysningssvikt og manglende undersøkelser før avtalen kom i stand. Reglene forutsetter likevel at partene senere har inngått en bindende ferdig fortolket avtale.


Hvis avtalte, spesielle eller generelle kontraktsrettslige plikter ikke følges, vil det foreligge mislighold, og den som ikke opplever å få avtalt ytelse eller forventet opptreden vil få rettigheter som kalles misligholdsbeføyelser (krav med grunnlag i mislighold av kontrakten).


Eksempler på misligholdsbeføyelser er krav om retting, prisavslag, omlevering, erstatning, tilbakeholdsrett og heving.Særlig om kontraktsrett


I en stadig mer internasjonal verden, har advokat Borgen også komptanse innen den internasjonale privatretten. Dette er internasjonale og nasjonale regler som bestemmer hvilket verneting (domstol) og hvilket lands bakgrunnsrett (norsk eller annet lands lov) som skal legges til grunn ved tvister i forbindelse med kontrakter på tvers av landegrenser.


Trenger du juridisk bistand i forbindelse med opprettelse, inngåelse, gjennomgang eller annet i et kontraktforhold? Vennligst kontakt advokat Borgen for en hyggelig og uforpliktende tilbakemelding.


Du kan også ringe på tlf. 406 03 888.